Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim

 

Informacja o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Bielsku Podlaskim

 

 

Adres :

17-100 Bielsk Podlaski

ul. 3 Maja 17

Tel.: 85 833 26 74

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

            Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim udziela dzieciom i młodzieży  a także ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem, nauczaniem i uczeniem się.

 

Do zadań poradni należy wspomaganie wczesnego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, w szczególności:

 

 1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

·        predyspozycji i uzdolnień,

·        przyczyn niepowodzeń szkolnych,

·        specyficznych trudności w uczeniu się;

 1. wydawanie opinii i orzeczeń;
 2. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, w szczególności:

·      wybitnie uzdolnionym,

·niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

·      ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

·       z zaburzeniami w komunikacji językowej,

·       z chorobami przewlekłymi,

·       z zaburzeniami psychicznymi;

 

 1. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz włączanie do współpracy ich rodzin;

 2. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli w panowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;

 3. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem w innych systemach edukacji;

 4. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych stron dzieci i młodzieży;

 5. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się, w tym w rozpoznawaniu u uczniów w szkole podstawowej, na pierwszych etapie edukacyjnym, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

 6. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 7. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w dokonywaniu okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb, oraz przedstawianiu wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;

 8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych;

 9. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

 10. prowadzenie edukacji prozdrowotnej, w szczególności w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia psychicznego, wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

 11. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 

 1. diagnozowanie;
 2. opiniowanie;
 3. orzekanie;
 4. działalność terapeutyczną;
 5. prowadzenie grup wsparcia;
 6. prowadzenie mediacji;
 7. interwencję kryzysową
 8. działalność profilaktyczną;
 9. poradnictwo;
 10. konsultacje;
 11. działalność informacyjno – szkoleniową.

 

Organ prowadzący określa rejon działania poradni.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania poradni.

W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznej, a zatem na ogół psycholog, pedagog i logopeda, mogą realizować zadania w różnego rodzaju formach, dostosowanych do rozpoznanych wcześniej potrzeb klienta.

 

Działalność pracownika poradni obejmuje cztery podstawowe obszary:

 1. diagnostyczny,
 2. terapeutyczny,
 3. profilaktyczny,
 4. doradczy.

 

Uczeń może uczestniczyć w zajęciach reedukacyjnych, psychoedukacyjnych lub terapeutycznych organizowanych na terenie poradni jedynie za zgodą rodziców. Również przeprowadzenie psychologiczno – pedagogicznych lub logopedycznych badań przesiewowych na terenie szkoły jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody rodziców.

 

Do sporządzania opinii poradnia zobowiązana jest na podstawie określonych aktów prawnych. Opinia może dotyczyć między  innymi :

- objęcia nauką w klasie terapeutycznej,

- objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu szkole lub placówce

- opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego ucznia

- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,

- zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,

- udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

- przystąpienia ucznia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu/egzaminu/matury w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych jego potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,

- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

- przyjęcie kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi wybór kierunku kształcenia, do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej.

- opinia o potrzebie wczesnego wspomagania

- inne zgodnie z rozporządzeniem.

 

W poradniach działają tzw. zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (np. dla młodzieży z wadami rozwojowymi, niskim ilorazem inteligencji i/lub zaburzeniami zachowania i emocji) lub indywidualnego nauczania (dotyczy np. młodzieży po ciężkich zabiegach medycznych, przewlekle chorych, których sprawność fizyczna uniemożliwia pobyt w szkole).

 

Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców (wzory wniosków o przebadanie dziecka i wydanie opinii są do pobrania na naszej stronie internetowej). Na pisemny wniosek rodziców ucznia poradnia  może przekazać kopię opinii do szkoły.

 

Współpraca szkoły/placówki oświatowej z poradnią.

Wsparcie, konsultacja, edukacja – to trzy podstawowe formy pomocy, jakich może oczekiwać od pracownika poradni (psychologa, pedagoga, logopedy) pracownik szkoły lub placówki (nauczyciel, pedagog, dyrektor).

 1. Konsultacje i doradztwo metodyczne specjalistów zatrudnionych w Poradni psychologiczno – pedagogicznej w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się.

  - Udostępniamy wybrane narzędzia do diagnozy ryzyka dysleksji np. arkusz wytworów pisemnych ucznia, kwestionariusz objawów dysleksji, Skala Ryzyka Dysleksji – Bogdanowicz, charakterystyka zachowania ucznia;

  - Prowadzimy instruktarz w zakresie usprawniania stymulacji zaburzonych funkcji;

  - Przeprowadzamy konsultacje w w/w sprawach  na terenie Poradni  zgodnie z harmonogramem  konsultacji ( na konsultacje umawiamy się telefonicznie z tygodniowym wyprzedzeniem);

  - Szkolenie rady na wniosek dyrektora – pisemny min. 2 tygodnie przed proponowanym terminem. Czas trwania szkolenia określa poradnia.

 2. Współpraca i wsparcie nauczycieli przy opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, realizowane na wniosek dyrektora szkoły lub placówki po uzgodnieniu terminów z dyrektorem poradni. Pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznej realizują to zadanie na terenie szkoły.

 3. Współpraca ze szkołami lub placówkami w dokonaniu okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na wniosek dyrektora szkoły lub placówki. Wspomaganie nauczycieli w konstruowaniu narzędzi ewaluacyjnych badających skuteczność podjętych działań odbywać się będzie w poradni (w ramach godzin konsultacji pracowników poradni z nauczycielami).

 4. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły lub placówki, rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych, na terenie szkoły lub placówki na wniosek dyrektora. Proponowane formy wsparcia :

·        interwencja kryzysowa;

·        prowadzenie mediacji;

·        grupy wsparcia;

·        działalność profilaktyczną;

·        poradnictwo;

·        konsultacje;

·    prowadzenie zajęć edukacyjnych dla nauczycielami, rodziców, klas szkolnych ( na wniosek dyrektora szkoły lub placówki po uzgodnieniu terminu z dyrektorem poradni).

 

 1. Współpraca  w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na terenie szkół lub placówek:

·   współudział w realizowaniu i konstruowaniu szkolnych programów profilaktycznych ( na wniosek dyrektora szkoły lub placówki);

·        realizacja własnych programów na terenie szkoły (za zgodą dyrektora szkoły).

 

6. Przesiewowe badanie mowy, słuchu, wzroku uczniów na terenie szkoły lub placówki( na wniosek dyrektora szkoły lub placówki).

7. Przesiewowe badania w kierunku dysleksji.

Załączniki:
Pobierz plik (kadra pedagogiczna.rtf)kadra pedagogiczna.rtf[ ]22 kB

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.