Dnia 19.11.2015r odbyło się spotkanie nauczycieli powiatu bielskiego w ramach sieci współpracy i samokształcenia "Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego".

W spotkaniu uczestniczyło 29 nauczycielek przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przygotowujących do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz klas I szkoły podstawowej z terenu powiatu bielskiego. Dwadzieścia osiem Pań zadeklarowało chęć kontynuowania pracy w sieci.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Barbara Szpalerska serdecznie witając przybyłe nauczycielki. Przedstawiła program i osoby prowadzące spotkanie.

Następnie  koordynator sieci Alicja Malinowska- Smotek przybliżyła zebranym ideę  i cele pracy sieci samokształcenia i współpracy.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez Katarzynę Szpakowską moderatora sieci prezentacji multimedialnej „ Praca z dzieckiem zdolnym”. W pierwszej części prezentacji opisane były cechy jakimi wyróżniają się uczniowie zdolni. Druga część dotyczyła szeroko pojętej diagnozy ucznia zdolnego. Wskazano na rolę nauczyciela w procesie diagnozy oraz zadania wynikające z konieczności zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia zdolnego.

Podkreślono rolę rodziców w procesie kształcenia i samorealizacji ucznia zdolnego w szkole i poza nią. W tej części zawarta była również charakterystyka i lista oznak talentów u dzieci młodszych. Następnie prowadząca przeszła do opisania metodyki pracy z dziećmi o szczególnych uzdolnieniach oraz wskazała na trudności edukacyjne, które mogą wyłonić się w pracy z uczniem zdolnym. Na końcu prezentacji znalazła się obszerna bibliografia.

Po zakończeniu części teoretycznej spotkania Pani Dyrektor przedstawiła i omówiła zebranym nauczycielkom pozycje metodyczne przydatne do pracy z dzieckiem zdolnym, które można znaleźć na stronie  internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W kolejnym punkcie spotkania Alicja Malinowska- Smotek  przeprowadziła warsztat na temat „ Jak rozpoznać dziecko zdolne w grupie przedszkolnej lub klasie szkolnej”. Celem warsztatu było zredagowanie kwestionariusza obserwacji dziecka. Nauczycielki pracowały w grupach. Lider każdego zespołu przedstawiał pracę grupy na forum. Sześć rodzajów rozpisanych przez nauczycielki uzdolnień zostało wyeksponowanych w widocznym miejscu. Efektem pracy nauczycielek  było opracowanie kwestionariusza obserwacji dziecka.

W dyskusji, która wywiązała się po warsztacie nauczycielki podkreśliły przydatność wypracowanego narzędzia. Stwierdziły, że dostosują go do potrzeb swojej grupy lub klasy, przeprowadzą obserwację i podzielą się doświadczeniami z koleżankami na następnym spotkaniu w ramach pracy  sieci w lutym 2016r.  Mówiły też o swoich doświadczeniach  z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym.  


       

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.