Grafomotoryka, zaburzenia oraz sposoby usprawniania

Materiały z konferencji 

Załączniki:
Pobierz plik (GRAFOMOTORYKA.ppt)GRAFOMOTORYKA.ppt[ ]947 kB

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI DOTYCZĄCY PRACY Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

Zapraszamy nauczycieli do lektury Poradnika dotyczącego pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze zamieszczonym w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Poradnik- niedostosowanie 1.doc)Poradnik- niedostosowanie 1.doc[ ]345 kB

Scenariusze zajęć dla nauczycieli z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w praktyce szkolnej

W załączniku znajdują się scenariusze zajęć z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w praktyce szkolnej opublikowane przez ORE.

Veto wobec agresji i przemocy - scenariusz lekcji

Przeprowadzona według scenariusza lekcja pozwoli uczniowi zrozumieć przyczyny zachowania agresywnego i poznać sposoby obrony przed agresją.Scenariusz lekcji opublikowany przez ORE znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (veto-wobec-agresji-i-przemocy.doc)veto-wobec-agresji-i-przemocy.doc[ ]49 kB

o Mediacjach

Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich etyki zawodowej.

(Definicja mediacji  opisana w  standardach prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych w dniu 26 czerwca 2006 roku przez Społeczną Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów  przy Ministrze Sprawiedliwości).
 
Podstawowe zasady mediacji
 • Dobrowolność − strony muszą wyrazić chęć na udział w spotkaniu mediacyjnym. Zasada ta oznacza także możliwość zrezygnowania na każdym etapie mediacji.
 • Bezstronność − strony mają takie same prawa i są traktowane jednakowo przez mediatora.
 • Poufność − nie ujawnianie niczego na zewnątrz.
 • Neutralność − mediator nie narzuca stronom własnych rozwiązań, do niego dochodzą same strony.
 • Akceptowalność − oznacza zaakceptowanie przez strony osoby mediatora oraz reguł i procedury postępowania mediacyjnego.
 • Fachowość − mediator posiada wiedzę oraz umiejętność posługiwania się nią w praktyce zgodnie z dobrem i interesami stron.
 • Okazywanie szacunku − mediator dba o  odpowiednie i bezpieczne warunki do rozmów.
Etapy mediacji
 • Wprowadzenie do mediacji
 • Wysłuchanie stron
 • Definiowanie kwestii
 • Ujawnienie i zrozumienie potrzeb stron (wymiana)
 • Poszukiwanie i negocjowanie rozwiązań
 • Tworzenie ugody mediacyjnej (planu działania)
Przebieg procesu mediacji
I.  Rozmowy wstępne
Mają one na celu umożliwienie przedstawienia problemu przez każdą z nich oraz wstępne sformułowanie oczekiwań wobec drugiej strony. Na tym etapie następuje także wyjaśnienie, na czym polega mediacja i jaka jest rola mediatora oraz pytanie o  zgodę na udział we wspólnym spotkaniu z drugą stroną.
II. Spotkanie wspólne obu stron z mediatorem
Na nim ustala się zasady, które będą obowiązywały w czasie trwania spotkań mediacyjnych, przypomina czym jest mediacja i że jej wynik zależy od stron.
Przebieg mediacji
 • Przedstawienie problemu przez uczestników mediacji.
 • Wyjaśnienie zasygnalizowanych kwestii  − namawianie do szerszych wypowiedzi na te temat problemów,
 • Możliwość  wyrażenia trudnych uczuć (wentylacja) − ważna część mediacji, ponieważ prowadzi do "otworzenia się".
 • Spotkania na osobności − mają na celu m.in. umożliwienie ujawnienia treści, które mogą być ważne dla całego przebiegu mediacji, ale strona nie chce ich przedstawić w obecności drugiej strony. Służą również pełniejszej wentylacji uczuć.
 • Podsumowanie − dla zakończenia mniejszych etapów, wyłonienia istotnych problemów, sformułowania oczekiwań i wzajemnych deklaracji (Dokonuje go mediator na podstawie informacji uzyskanych od stron).
 • Sprawdzanie realności propozycji − przedstawienie przez strony gwarancji, że ich zobowiązania są możliwe do wykonania.
 • Zakończenie osiągnięcia ugody:
- szczegółowe omówienie punktów, w których strony zgadzają się i ustalenie  kompromisów w kwestiach spornych;
- precyzyjne sformułowanie punktów pisemnej ugody;
- upewnienie się, że obie strony zgadzają się na treść i formę zapisanych ustaleń.  
 • Podpisanie ugody przez strony i mediatora.
Dyrektywy dotyczące postępowania  mediatora
- na podstawie: S. Chełpa, T. Witkowski: Psychologia konfliktów, 2004 -
 • zapoznaj się z sytuacją obu stron przed przystąpieniem do mediacji
 • na początku ustalcie wspólne zasady
 • upewnij się czy strony akceptują Ciebie jako mediatora
 • interweniuj tylko w kwestiach formalnych
 • okazuj swoja neutralność
 • nie zabieraj głosu zbyt często
 • zapewnij strony o pełnej dyskrecji
 • dbaj o dyscyplinę czasową
 • zaangażuj strony we wspólne, nawet drobne zadania
 • zbieraj fakty
 • dokonuj podsumowania dotychczasowych ustaleń
 • w razie potrzeby rozmawiaj z każda ze stron na osobności − potwierdź zgodę obu stron na takie spotkania
 • zbieraj proponowane przez strony rozwiązania, nazywaj je ale nie narzucaj żadnego z nich
 • doceniaj  i wyrażaj zadowolenie z  postępów
 • staraj się aby strony osiągnęły porozumienie najpierw w mniej ważnych zagadnieniach

Źródło: http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid=929

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.