Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

 

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI-OFIAR PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

 

Trening Pewności Siebie (TPS) – jest metodą opracowaną i sprawdzoną przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE. TPS to krótkoterminowa forma pracy z dziećmi poszkodowanymi – ofiarami przemocy rówieśniczej, która kładzie nacisk na podnoszenie poczucia własnej wartości, naukę asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie. Jej ważnym elementem jest warsztatowa lub indywidualna praca z rodzicami, w trakcie której rodzice uczą się zasad asertywności, umiejętności pozytywnego dowartościowania dziecka i współpracy ze szkołą

 

Najważniejsze efekty TPS - wyniki badań przeprowadzonych wśród uczestników treningów co najmniej 3 miesiące po zakończeniu zajęć wskazują, że dzięki TPS:

• 40% dzieci przestało doświadczać przemocy w szkole, a większość pozostałych uczestników doświadczała jej zdecydowanie rzadziej

• Uczestnicy mieli większe poczucie własnej wartości i więcej pewności siebie

• Dzieci zdecydowanie rzadziej unikały szkoły i rzadziej przeżywały depresję

• W sytuacji przemocy dzieci zaczęły używać asertywnych sposobów obrony

 

JEŻELI DZIECKO:

• Cechuje duża wrażliwość bądź lękliwość

• Jest nieśmiałe i niepewne w kontaktach z innymi

• Ma trudność z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami

• Jest bierne i uległe, nie potrafi się bronić i przeciwstawiać

• Ma niską samoocenę

• Nie ma przyjaciół, czuje się samotne i opuszczone

BYĆ MOŻE POTRZEBUJE WSPARCIA

 

Szczegółowe informacje:

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Barbara Szpalerska

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.